سياست


Thursday, May 16, 2002

● موضوع رابطه ايران Ùˆ آمريكا براي چندمين بار در صدر اخبار Ùˆ Ú¯Ù�تگوها قرار گرÙ�ت Ùˆ تعداد تيمهاي مذاكره كننده تا سه عدد هم تخمين زده شد.
وزارت �خيمه اطلاعات هم مسئول يا�تن مذاكره كنندگان شد !!!!! ( بازي بسيار مهيج !!!!! و نوين !!!!! كي‌بود كي بود من نبودم )
لازم ديدم مدل ر�تار سياسي اين موضوع را كه مدتي پيش ذكر كرده بودم دوباره تكرار و مطالبي به آن بيا�زايم.
اين مدل عبارت بود از اين :
- اگر دارندگان ر�تار اقتدارگرايانه و سرمايه سالار را “ راست � بناميم
( كه به راحتي مصاديق كاملي از آن را در سياسيون داخل و جهان شاهديم )، آنگاه مي‌توان
ر�تار گروههاي سياسي داخلي را در برابر آن به 4 دسته عمده تقسيم كرد:‌
1- گروهي كه هم با “ راست � داخلي به راحتي كنار مي‌آيند هم با “ راست� خارجي : مثل طي� عمده‌ي جناح محا �ظه كار، اعم از مدرن ( كارگزاراني ) و سنتي (مؤتل�ه‌اي )
2- گروهي كه نه با “ راست � داخلي كنار مي‌آيند، نه با “ راست� خارجي : كه تعداد اندكي هستند از گروههاي ارتدكس تر طي� موسوم به خط امام
در پرانتز عرض شود كه ر�تار اين دو گروه بواسطه ماهيت ر�تار پراگماتيك لايه‌هاي مدرن و اپورتونيستيك لايه‌هاي سنتي گروه اول و ر�تار ايدئولوژيك گروه دوم قابل پيش بيني است.
3- گروهي كه با “ راست � داخلي به راحتي كنار مي‌آيند اما داعيه مبارزه با “ راست� خارجي را دارند : مثل طي� ا�راطي مدعي ر�تار ارزشي در جناح محا�ظه‌كار ( كيهاني‌ها و انصار و ...)
4- گروهي كه مي‌گويند با “ راست � داخلي كنار نخواهند آمد ولي براي كنار آمدن با “ راست� خارجي ابراز تمايل مي‌كنند : مثل اكثريت قريب به ات�اق گروههاي داعيه دار اصلاح طلبي
اين دو گروه برعكس گروههاي 1 و 2 ، دچار يك پارادوكس �كري و عملي هستند و لذا بروز ر�تارهاي دوگانه ( روابط پنهاني مدعيان ارزشمداري با ... و بده بستانهاي مدعيان اصلاح طلبي با محا�ظه كاران داخلي ) از آنها نه تنها بعيد نيست بلكه بسيار هم محتمل است.
در اين باره خواهم نوشت........................................................................................

Home