سياست


Friday, April 05, 2002

● قضاياي حوادث اخير در Ù�لسطين Ùˆ برخي اظهار نظرها مرا به ياد يك قسمت بامزه در Ù�يلمي با عنوان قاضي درد (Judge dredd) انداخت :
- قاضي مربوطه پس از خواباندن يك جنجال كه در آن بين گروهي از اوباش (كه در طبق چهلم ساختماني بودند) و او تيراندازي م�صلي در گر�ته بود، يك خيابانگرد كه خود را داخل يك روبوت دولتي مخ�ي كرده‌بود را نيز دستگير و به 5 سال زندان محكم كرد.
وقتي طر� به قاضي گ�ت كه براي �رار از معركه و ح�ظ جانش به داخل آن روبوت ر�ته است ، قاضي جواب داد اين كار قانوني نيست ، تو بايد از پنجره بيرون مي‌پريدي.
وقتي طر� دوباره پرسيد از طبقه چهلم ؟! قاضي جواب داد البته چون اين راه قانوني بود!
زماني بحثي با برخي دوستان آماتور داشتيم درباره جايگاه قانون و احترام و عمل به آن كه سير و نتايج آنرا نقل خواهم كرد.
........................................................................................

Home