سياست


Saturday, March 30, 2002

● دوستي ضمن اظهار لطÙ� پرسيده بودند : با اين تقسيم بنديها Ùˆ اظهار نظرها در باره گروههاي سياسي داخلي بناست اين صÙ�حه Ú†Ù‡ خطي را دنبال كند؟
ضمن تشكر از ايشان بايد عرض شود آنچه از سن وسال و نيز آماتور بودن امثال ما برمي‌آيد جدا از اعتقاد به نقل و بررسي نظرات مت�اوت ( كه البته همه اين ادعا را داريم ولي كو تا عمل؟!!!)،‌داشتن يك گ�تمان انتقادي و توقع پاسخ شنيدن منطقي است.
وگرنه در ميان سياستمداران حر�ه‌اي از هوشمندترين تا ابله‌ترين و از مدرنترين تا سنتي ترين و از ايدئولوژيك ترين تا ليبرال ترين آنها يك هد� اساسي بيشتر وجود ندارد و آن “ به دست آوردن قدرت و ح�ظ آن � است.
آنچه براي ما مت�اوت است اين است كه مشي سياسي اين گروهها تا چه اندازه �ضايي مناسب ( حالا هر كس به تعري� خودش ) براي رشد و بهبود جامعه ( باز هم هر كس به تعري� خودش) �راهم مي‌كند.
يك چيز ديگر اين كه اگر يك وقتي توي اين ص�حه نظري گ�ته شد و بعدا آن نظر تغيير پيدا كرد يا تصحيح شد ، به حساب آماتور بودن ما بگذاريد. چون هنوز اين قدر حر�ه‌اي نشده‌ايم كه مهملاتي را بتوانيم به هم ببا�يم كه طي سي سال كلماتش هيچ �رقي نكند ولي هر لحظه بتوانيم مدرنترين و مورد پسندترين نظرات روز را از توش دربياوريم.
زود خدمت مي‌رسيم !........................................................................................

Tuesday, March 19, 2002

● موضوع رابطه ايران Ùˆ آمريكا دوباره در صدر اخبار Ùˆ Ú¯Ù�تگوها قرار گرÙ�ت
و پس از سخناني پيرامون امكان مذاكره نمايندگان مجلس دو كشور
ديروز از سوي آيت الله خامنه‌اي و سيد محمد خاتمي محكوم شد.
براي توضيح وضعيت كنوني و تا حدي آينده اين امر،
مدلي ساده از ر�تارهاي سياسي در كشور ( در اين باره و برخي باره‌هاي ديگر!! )
را مي توان توصي� نمود:
- اگر دارندگان ر�تار اقتدارگرايانه و سرمايه سالار را “ راست � بناميم
( كه به راحتي مصاديق كاملي از آن را در سياسيون داخل و جهان شاهديم )، آنگاه مي‌توان
ر�تار گروههاي سياسي داخلي را در برابر آن به 4 دسته عمده تقسيم كرد:‌
1- گروهي كه هم با “ راست � داخلي به راحتي كنار مي‌آيند هم با “ راست� خارجي : مثل طي� عمده‌ي جناح محا �ظه كار، اعم از مدرن ( كارگزاراني ) و سنتي (مؤتل�ه‌اي )
2- گروهي كه نه با “ راست � داخلي كنار مي‌آيند، نه با “ راست� خارجي : كه تعداد اندكي هستند از گروههاي ارتدكس تر طي� موسوم به خط امام
در پرانتز عرض شود كه ر�تار اين دو گروه بواسطه ماهيت ر�تار پراگماتيك لايه‌هاي مدرن و اپورتونيستيك لايه‌هاي سنتي گروه اول و ر�تار ايدئولوژيك گروه دوم قابل پيش بيني است.
3- گروهي كه با “ راست � داخلي به راحتي كنار مي‌آيند اما داعيه مبارزه با “ راست� خارجي را دارند : مثل طي� ا�راطي مدعي ر�تار ارزشي در جناح محا�ظه‌كار ( كيهاني‌ها و انصار و ...)
4- گروهي كه مي‌گويند با “ راست � داخلي كنار نخواهند آمد ولي براي كنار آمدن با “ راست� خارجي ابراز تمايل مي‌كنند : مثل اكثريت قريب به ات�اق گروههاي داعيه دار اصلاح طلبي
اين دو گروه برعكس گروههاي 1 و 2 ، دچار يك پارادوكس �كري و عملي هستند و لذا بروز ر�تارهاي دوگانه ( روابط پنهاني مدعيان ارزشمداري با ... و بده بستانهاي مدعيان اصلاح طلبي با محا�ظه كاران داخلي ) از آنها نه تنها بعيد نيست بلكه بسيار هم محتمل است.
در اين باره بيشتر خواهيم گ�ت منتظر نظرات شما نيز هستيم


........................................................................................

Home